Speerpunten

Verlaging schuldenlast door reorganisatie van werkprocessen op het stadskantoor. Het aantal ambtenaren in lijn brengen met het gemiddelde van de Nederlandse gemeenten (7,7 fte per 1.000 inwoners) Meer samenwerking met omliggende gemeenten en de jaarlijkse externe inhuur van 7,5 miljoen euro met de helft terugbrengen.

Financieel beleid

Een financieel gezonde gemeente is voor SAMEN0164 een gemeente die structureel geld weet over te houden en een eigen vermogen heeft dat voldoet aan het label ‘goed’.

Financieel gezonde bedrijfsvoering: sturen op basis van budget componenten rijksbijdragen, besteding verantwoording en resultaatverantwoording. Door de bijdragen inzichtelijk te houden voor datgene waarvoor zij bestemd zijn, kan er op worden gestuurd dat er niet meer dan nodig wordt uitgegeven. Ook kan dan worden aangetoond of de bijdragen toereikend zijn om de aan de gemeente gedelegeerde taken uit te voeren.

Hervorming: met het gebruik van tijdelijke geldstromen van het rijk en verkoop van onroerend goed blijft de gemeente bezig het ene gat te dichten met het andere gat. Een onhoudbare situatie zal ontstaan als de rijksoverheid systeemveranderingen doorvoert en deze geldstromen zullen opdrogen. De gemeente kan onmogelijk onroerend goed blijven verkopen om de simpele reden dat er geen onroerend goed meer overblijft om te verkopen. Dit is geen structurele oplossing. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden dat voor de huisvesting voor ambtelijke functies de exploitatiekosten bij terug-huur niet hoger zijn.

Onze gemeente is rijk aan monumenten. Echter de financiële huishouding kent grote problemen om de exploitatie en dus ook het in goede staat houden van dit bezit voor elkaar te krijgen.

SAMEN0164 ziet Stichting Monumenten Bezit (SMB) als een partner waarmee de instandhouding van ons cultureel erfgoed veilig kan worden gesteld. Dit dient in nauw overleg te geschieden met onze stichting SBM. SMB is een stichting die is opgericht door de rijksoverheid en financieel wordt gevoed door en onder controle staat van het ministerie van OCW. Zij heeft de expertise op het gebied van instandhouding, subsidieverwerving, restauratie en monumentaal tuinonderhoud.

De Stichting Bezichtiging Monumenten (SBM, stichting van onze stadsgidsen) heeft nader onderzocht wat de Stichting Monumenten Bezit meer beidt aan mogelijkheden, dan commerciële verkoop van monumenten. Nadere informatie over SMB vindt u op https://www.monumentenbezit.nl.

Rijksbijdragen

Gelden die vanuit het rijk komen dienen enkel voor dat doel gebruikt te worden waarvoor ze zijn bedoeld. Dit betekent dat financiën die overblijven uit bijvoorbeeld rijksbijdragen voor sociaal domein ook daarvoor gereserveerd moet worden. Dus niet meer storten in de algemene reserve. de gelden moeten geoormerkt blijven. Dit dwingt ook de gemeente om haar eigen financiële huishouden op orde te brengen en te houden.

Bedrijfsvoering

Jaarlijks moeten structureel minder kosten worden gemaakt dan de inkomsten van dat jaar. De eigen-vermogen-positie moet worden verbeterd, zodat onvoorziene financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Ofwel de financiële draagkracht moet worden versterkt. Doelstelling is dat aan de eigen vermogenspositie binnen tien jaar het label goed kan worden toegekend en binnen twintig jaar uitstekend.

Formatie ambtenaren

De omvang van het ambtelijk apparaat moet worden afgebouwd. Efficiënte en optimale inzet van personele- en materiële middelen maakt het mogelijk om de personele formatie te verminderen. De ambtenaren-formatie wordt over een periode van vier jaar met 100 voltijdse banen (fte) verminderd. Daarmee wordt de ambtenarenbezetting in lijn gebracht met het gemiddelde van de Nederlandse gemeenten, namelijk: 7,7 fte per 1.000 inwoners, ofwel voor Bergen op Zoom ca. 535 fte. Tegelijkertijd moet de jaarlijkse externe inhuur van 7,5 miljoen euro minimaal met de helft worden teruggebracht.

Betere besluitvormingsproces

Planmatig werken is van belang om de kosten te beperken. Voorwaarde is een goed werkend besluitvormingsproces om ervoor te zorgen dat beslissingen niet keer op keer worden uitgesteld. Beslissingen vooruitschuiven kost miljoenen! Een andere voorwaarde is dat ontwikkelingen afgestemd zijn op andere opgaven in onze gemeente. Uitgangspunt moet zijn: “Regel de zaken in één keer goed”. Keer op keer projecten herstellen doet geen goed aan het vertrouwen in de overheid en frustreert ambtenaren en kost ook weer de nodige euro’s.

Belang van dit onderwerp is dat er geen onnodige hoge kosten moeten worden gemaakt aan rente.

Schuldenlast/schuldenpositie

Nu hebben we te maken met een rentelast van tussen 2% en 3%. Dit zal in de toekomst stijgen naar zo’n 5%. De huidige schuldenpositie dient onder de huidige lage rente omstandigheden zoveel mogelijk langere termijn te worden gefinancierd. Daarmee wordt het voor de gemeente zeker gesteld dat zij voor de komende jaren lage rente dient te betalen. Financiële markten geven steeds meer signalen af dat rentetarieven gaan stijgen en de positie van de gemeente is er niet naar om te speculeren met kortlopende financiering. Financiële duidelijkheid voor de langere termijn sluit uit dat begroting in de toekomst niet meer sluitend is te krijgen vanwege een stijgende rente.

De lage rentelasten maken het mogelijk ingrijpende financiële hervormingen te bekostigen.

Gemeentelijke belastingen

(Los van de jaarlijkse inflatie indexeringen) geen lastenverhoging inwoners tot en met 2026. De beroerde financiële positie van onze gemeente is de inwoners en ondernemers niet aan te rekenen. Dit is het gevolg van het uitgevoerde beleid van het gemeentebestuur (Ambtelijke top, college en gemeenteraad). Allereerst moet duidelijk worden gemaakt waar de aansturing de fout in is gegaan, wat anders had gemoeten, wat de concrete aanbevelingen daaruit zijn gekomen en welke verbeteringen daarin worden uitgevoerd. De komende vier jaar zal de interne organisatie van de gemeente op orde moeten worden gebracht. Daarna zal de financiële situatie opnieuw moeten worden beoordeeld.

Samenwerking gemeenten West-Brabant/Tholen/Reimerswaal

Om de oplopende kosten voor het inhuren van expertise in te kunnen perken onderzoek met andere gemeenten voor het opzetten van een soort kenniscentrum met ambtenaren uit verschillende gemeenten die complexere dossiers, vraagstukken, bouwaanvragen etc. kunnen behandelen in plaats van iedere keer een adviesbureau in te huren. Dit kan ingericht worden naar het voorbeeld van de rekenkamer van West-Brabant.

Een bijkomend voordeel is dat het voor ambtenaren aantrekkelijk wordt om van hun huidige functie door te kunnen groeien naar een functie binnen dit samenwerkingsverband.

Resultaatverantwoording van dit punt dient er op gericht te zijn dat bezuinigen daadwerkelijk worden gerealiseerd op de inzet van incidentele specifieke deskundigheid.

Minder politiek maar aandacht voor een professionele en transparante bedrijfsvoering. Resultaat van reorganisatie moet ertoe leiden dat bedrijfsprocessen binnen de gemeente efficiënter zijn ingericht en op elkaar zijn afgestemd. Binnen de gemeente zijn veel ambtenaren werkzaam met een goede vakinhoudelijke opleiding. Benut en stimuleer deze ambtenaren voor het opzetten van meer integrale samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten.

Transparante en efficiënte bedrijfsvoering

De ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraad staat ten dienste van haar inwoners en ondernemers. De middelen die de gemeente ter beschikking staan zijn beperkt. Daarom is het voor de belastingbetaler niet meer dan logisch dat inwoners en ondernemers weten hoe het geld wordt besteed, medewerkers worden ingezet en wat daarvan de resultaten moeten zijn. In een veranderende wereld zal ook de gemeente zich moeten aanpassen. Bij veranderingen zullen alle belanghebbenden moeten worden betrokken en zal helder moeten zijn wat wordt behouden en wat anders moet. Veranderingen draaien al vaak genoeg goede zaken de nek om, die daarna tegen hoge kosten moeten worden hersteld. Betrokkenen horen te weten welke weg daarvoor wordt bewandeld om de gewenste situatie te bereiken, zodat zij daar een opbouwende bijdrage aan kunnen leveren. Dat mag zeker kritisch van aard zijn.

Veranderingen zullen ertoe moeten leiden dat de bedrijfsprocessen binnen de gemeente efficiënter zijn ingericht en op elkaar zijn afgestemd. Binnen de gemeente zijn veel ambtenaren werkzaam met een goede opleiding. Kennis en kunde van deze mensen moeten worden benut en zij moeten de ruimte krijgen om dat waar te maken. Een van de voorwaarde is dat het management inhoudelijk verstand van zaken heeft en open staat voor kritische ideeën vanuit de afdelingen. Rouleren van portefeuilles is bij voorbaat ongewenst. Daarnaast dient voor iedere professional een back-up te zijn en tenminste een sparringpartner. Het komt te veel voor dat processen stagneren of dat de gemeente Bergen op Zoom verstek moet laten gaan als iemand niet beschikbaar is. Helder zal moeten zijn: wie waar verantwoordelijk voor is en hoe deze verantwoordelijkheid kan worden opgepakt. Daarnaast moet de gemeente stoppen met het uitvoeren van structureel verlieslatende niet gemeentelijke taken. De ambtelijke formatie is zo’n 600 fulltime equivalent medewerkers groot. Deze zal met minimaal 100 fte moet worden gereduceerd. Dit is een extra motivatie om de organisatie strakker te organiseren. Daarnaast zal van de 7 miljoen externe inhuur aan personeel een afbouw moeten plaatsvinden van minimaal 50%, ofwel 3,5 miljoen.

Reorganisatie is niet enkel snijden in de Sport- en Cultuurclubs maar moet veel breder. Zonder een brede reorganisatie kan de gemeente niet van haar inwoners een hogere belasting vragen.  De gemeente zal dus in haar eigen vlees moeten snijden.

Daarnaast wil SAMEN0164 meer de samenwerking met andere gemeenten te zoeken op het gebied van exploitatie zwembaden, ruimtelijke inrichting, voorzieningen op gebied van gezondheidszorg en bijvoorbeeld opvang van daklozen. Door te samenwerken met andere gemeenten kunnen we werkzaamheden clusteren, gezamenlijk oppakken en daarmee kosten besparen. Doel is minder ambtenaren en betere aanbestedingsresultaten.

Zet in op buurthuizen en stimuleer burgerparticipatie door het gebruik van wijkcomités en dorpsraden. Ga in gesprek met inwoners die onderdeel uitmaken van de buikpijn dossiers en zoek gezamenlijk een oplossing, zonder in oeverloze praatsessies te verzanden. Inwoners van Bergen op Zoom weten heus wel dat de stad er financieel slecht voor staat en bepaalde aanpassingen/veranderingen gewoon langer de tijd nodig hebben. Maar leg dat dan uit en zet een stip op de horizon. Op deze manier is er sprake van transparantie en openheid naar inwoners. De kloof tussen de burger en ambtenaar wordt verkleind. Juist in de samenleving ligt de ervaringsdeskundigheid over de efficiency van de uitvoering. Maak daar gebruik van, werk samen en vergroot hier het draagvlak.

Beperk, zoals bij de meeste andere gemeenten, de termijn voor leden van de bezwarencommissie tot slechts twee termijnen van vier jaar. Dus leden van de bezwaarcommissie mogen maximaal 8 jaar zitting hebben i.p.v. meer dan 20 jaar.

Hoogte voor leges voor omgevingsvergunningen moeten bij het indienen van de aanvraag bekend zijn. Bij betaling hiervan moet duidelijk zijn welke tegenprestaties van de gemeente te verwachten zijn.

Dashboard

Op dit moment is de gemeente een stuurloos schip door gebrek aan overzicht en inzicht. Daardoor lopen we constant achter de feiten aan en zijn we niet alert op kansen die er zijn. Goed voorbeeld is de Erfgoed Deal, die al jaren blijkt te lopen. Een subsidieregeling op uitgaven die sowieso moeten worden gedaan. Een integraal DASHBOARD wordt node gemist. Hierin moeten overzichtelijk de stand van zaken worden opgenomen van alle resultaten die we moeten bereiken.

Mensen worden met respect in hun kracht gezet

Een betrouwbaar gemeentelijk bestuur is van groot belang. De maatschappij kan niet zonder initiatieven vanuit de samenleving. Of het nu vrijwilligerswerk, particulier- of ondernemersinitiatief is, essentieel is dat de lokale overheid ervoor zorgt dat mensen weten wat zij kunnen ondernemen. Er mag niet met verschillende maten worden gemeten, geen ad-hoc-beleid, maar wel directe communicatie. Belangrijk is dat vragen van inwoners en ondernemers snel worden beantwoord, zodat goede initiatieven niet aan de voorkant worden gefrustreerd. In werkgroepen en klankbordgroepen worden zaken die aangepakt moeten worden behandeld met belanghebbenden. Daarin nemen inwoners en ondernemers deel, die daarmee een klankbordfunctie vervullen en tijd en energie stoppen. Aandachtspunt is dat datgene wat er met de ideeën gebeurt vooraf aan de uitvoering een terugkoppeling plaatsvindt aan de betrokkenen.

Voorwaarde is wel dat het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat leert kijken en luisteren naar de maatschappij.

Gelden die vanuit het rijk komen dienen enkel voor dat doel gebruikt te worden waarvoor ze is bedoeld. Dit betekent dat rijksbijdragen die overblijven voor het sociaal domein gereserveerd blijven en tekorten zichtbaar worden. Dit dwingt de gemeente niet alleen om haar eigen financiële huishouden op orde te brengen, maar zorgt ook dat die hulp terecht komt bij diegene die het nodig heeft.

WMO, Jeugdzorg, Participatiewet en Sociale zaken

WMO, Toelichting

De wet maatschappelijke ondersteuning wordt vanaf 1 januari 2015 uitgevoerd door de gemeenten. De verzorgingshuizen (vroeger bejaardenhuizen) werden opgeheven. Ouderen worden geacht zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving zelfstandig te blijven wonen.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid deze mensen daarin zo nodig te ondersteunen. Aanvragen voor ondersteuning moeten worden ingediend bij het WMO-loket van de gemeente. Zij moet deze binnen zes weken hebben behandeld en dus geïndiceerd. De huidige situatie is onacceptabel en de stapel met aanvragen is tot boven de 900 opgelopen met wachttijden van drie maanden.

De gemeente blijft in gebreke in haar zorgplicht. Voor het zomerreces 2021 heeft SAMEN0164 een motie opgesteld waarin het college werd opgedragen om van de diensten van zorgaanbieders gebruik te maken, waarbij zorg aanvragen in behandeling nemen. Daarmee is de intake richting uitvoering ook in een keer geregeld.

Deze optie voldoet aan alle voorwaarden omdat de gemeente de processen heeft veranderd. Namelijk zij gaat de in uitvoering gegeven zorg controleren op omvang en kwaliteit.

Dit is ook een belangrijke reden voor de achterstand die de gemeente heeft opgelopen, namelijk personeelstekort.

Ondertussen heeft SAMEN0164 staand midden in de maatschappij individuele gaten in de maatschappelijke dienstverlening gerepareerd. Zo is ook de samenwerking met het Leger des Heils ontstaan. De aanbevelingen voor de WMO-verordening verzanden helaas in ambtelijke procedures en zijn afhankelijk hoe de ambtelijke organisatie dit oppakt. SAMEN0164 zal enig college ter verantwoording blijven roepen over de prestaties die zij wettelijk moet leveren.

Professionele uitvoering van de WMO, gericht op praktische ingerichte procedures en werkinstructie en werkdocumenten. Behandeling van aanvragen WMO binnen 6 weken in plaats van 3 maanden of langer. Samenwerking met zorgaanbieders en dienstverleners in het veld. Resultaatgerichte verantwoordingsrapportage aan de raad en daarmee aan de samenleving. De rijksbijdrage voor de WMO wordt inzichtelijk gehouden, zodat in relatie tot de zorgvraag zowel intern als extern naar het Rijk kan worden gestuurd.

Geen bezuinigingen over de rug van de mensen door zorg vertraging met erbarmelijke omstandigheden tot gevolg.

Iemand die maatschappelijke ondersteuning nodig heeft laat je niet in de kou staan!

Jeugdzorg

De uitvoering van de jeugdzorg is eveneens overgeheveld naar de gemeenten, maar dit keer vanuit de Provincies. De kranten stonden toen ook al vol met zaken die niet goed geregeld waren. Door de transitie dacht men, betere jeugdzorg te organiseren. Dit terwijl een flinke korting op de rijksmiddelen jeugdzorg werd doorgevoerd. Een ambtelijke organisatie werd opgetuigd om voor 29 verschillende gemeentes de aanbesteding van de jeugdzorg bij de zorgaanbieders ten uitvoer te brengen.

Aan overhead geen gebrek en evenals bij de WMO onvoldoende geld beschikbaar om de zorg handen en voeten te geven. Dit deed afbreuk aan het respect voor de diverse zorgfuncties, immers deze zijn uitgekleed om daarmee de salariëring te kunnen drukken.

Gevolg is dat veel zorgprofessionals de zorginstellingen hebben verlaten om vervolgens zich tegen veel duurdere tarieven te laten inhuren op oproepbasis. Hierdoor was er geen consistente zorg en kwam ook de continuïteit in de zorgverlening onder druk. Hoe dan ook, de jeugdzorg kraakte ook op financieel gebied.

Zorginstellingen zoals Juzt zijn met aanvullende financiering vanuit de gemeenten overeind gehouden. Met alle gevolgen onder meer voor de pleegzorg. Deze mensen hebben zich destijds persoonlijk laten horen, ook op het gemeentehuis van Bergen op Zoom.

De gemeente Bergen op Zoom focust zich al meerdere jaren op business case om in het voortraject zorgvragers met begeleiding en ondersteuning van de eerstelijnszorg te begeleiden, zodat daarmee wordt voorkomen dat mensen onnodig in een zwaarder jeugdzorg-traject terecht komen.

Echter ook hier hebben we met het feit te maken dat aanvragen voor jeugdzorg oplopen en dat wachttijden onacceptabel zijn. Met name wanneer de thuissituatie onder druk staat, zoals nu met de epidemie, is dit een onwenselijk voor de ontwikkeling en voor de veiligheid van het kind.

Hier moet actief worden geacteerd.

Kinderen zijn de toekomst van onze samenleving. Dit geldt voor alle kinderen, dus ook voor hen die in hun jeugd extra ondersteuning nodig hebben. De jeugdzorg die sinds 2015 door de gemeenten onder flinke bezuinigingen wordt uitgevoerd, wordt vooral gestuurd door euro’s.

Echter het grootste belang is dat Jeugdzorg gericht is dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen onder zo normaal mogelijk omstandigheden. Aan het begin van de levensweg is het essentieel dat de juiste zorg die nodig is wordt vastgesteld, hoe zwaar ook.

Echter ten alle tijden moet wordt worden voorkomen dat kinderen onterecht in zware zorg worden genomen, omdat dit enorme schade brengt aan de ontwikkeling van het kind.

Het zwaartepunt moet dan ook liggen op een juiste indicatie vanaf het eerste contact (Consultatiebureau) en daarbij is nauwe samenwerking met de ouders vereist en zo nodig het netwerk daar omheen.

Zeker omdat het bovenstaande tijd vraagt, is het onacceptabel dat jeugdzorg wordt uitgesteld. Als aanvragen voor jeugdzorg niet op tijd in behandeling worden genomen, dan gaat dit niet alleen ten koste van de ontwikkeling van het kind, maar zal het de maatschappij onnodig veel kosten.

SAMEN0164 vindt dat de wijze waarop er handen en voeten wordt transparant door het college moet worden verantwoord. Dit betreft met name de samenwerking met de verschillende spelers in dit veld en ook de resultaten die zij boeken. Ook hier moet de rijksbijdrage voor de Jeugdzorg inzichtelijk worden gehouden, zodat in relatie tot de zorgvraag zowel intern als extern naar het Rijk kan worden gestuurd.

Deze middelen moeten geoormerkt blijven voor jeugdzorg. Schijnbare overschotten kunnen niet worden weggesluisd naar andere domeinen, omdat deze het gevolg zijn van het feit dat de jeugdzorg onvoldoende wordt ingevuld.

Participatiewet

Deze wet loopt ook vanaf 1-1-2015. Het doel van deze wet is dat alle mensen zelfstandig deel kunnen nemen aan de samenleving. De gemeente heeft tot taak mensen te ondersteunen, die dat niet op eigen kracht kunnen. Dit geldt niet alleen voor het deelnemen aan het arbeidsproces, maar ook als het niet mogelijk is om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Zo nodig verstrekt de gemeente een bijstandsuitkering (sociale bijstand), tenzij beroep kan worden gedaan op een andere voorliggende regeling. SAMEN0164 vindt dat zelfstandig deel kunnen nemen aan de samenleving betekent dat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien door inkomen, zelfstandig een huishouding kunnen voeren en samen kunnen leven in de omgeving waarin zij wonen.

Voorzien in eigen levensonderhoud

De mensen die in de bijstand terecht komen, worden in de categorieën A, B en C verdeeld.

In categorie A bevinden zich mensen die direct bemiddelbaar zijn naar werk. Vaak zijn het omstandigheden die ertoe hebben geleid dat zij hierin verzeild zijn geraakt. Hier dienen uiterste ondersteuning op te worden gegeven, zodat gezien de omstandigheden deze mensen zo kort mogelijk in de bijstand zitten. Hier dient te worden gestuurd op de doorlooptijd en te worden geanalyseerd waarom mensen langer dan gemiddeld in deze categorie verblijven. En daarop moet de ondersteuning worden verbeterd.

In categorie B bevinden zich mensen die met ondersteuning bemiddelbaar zijn naar werk en dus zicht hebben op een zelfstandig werk of met structurele ondersteuning kunnen werken.

Ondersteuning dient te worden gegeven in samenwerking met werkgevers en met name in geval wanneer structurele ondersteuning nodig is met het werkvoorzieningschap.

In categorie C zitten mensen die geen arbeidsperspectief hebben. In deze mensen moet het initiatief worden ontwikkeld om met hun kwaliteiten van toegevoegde waarde te willen zijn voor de samenleving. Zij kunnen worden ondersteund om obstakels die zij daarbij hebben te overwinnen. Wat SAMEN0164 betreft leveren zij op wat voor manier dan ook hun bijdrage aan de samenleving.

Armoede versus sociale armoede

Het zelfvertrouwen dat nodig is om deel te kunnen nemen in de samenleving wordt niet alleen bepaald door iemand sociale omgeving, maar kan ook belemmerd worden door financiële armoede. Wijkcentra, huiskamer-initiatieven en ook buitenschoolse activiteiten kunnen, wanneer zij laagdrempelig zijn, uitnodigen om aan het sociale verkeer deel te nemen. Langs deze weg komen mensen in contact en worden zij gezien. Dit levert vriendschappen op, waarin lief en leed en dus ook problemen worden gedeeld. Vaak geeft dit ook de mogelijkheid dat mensen toelaten dat zij bij problemen worden geholpen. En niet wanneer het al te laat is.

Denk aan mensen die hun financieel huishoudboekje niet op orde krijgen (huisuitzettingen, afsluiten energie) of moeite hebben hun huishouden te runnen (vervuiling huis of erger zichzelf), denk aan kinderen die niet mee kunnen doen aan schoolactiviteiten waarvoor een bijdrage in geld nodig is of denk aan eenzame mensen die hun verdriet een plekje moeten geven.

Via sociale contacten worden zij op een vertrouwde manier verwezen naar mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. En bij gegroeide vriendschappen helpen mensen wanneer mogelijk elkaar.

Bergen op Zoom heeft een historische binnenstad met zeer bijzondere monumenten. Ontwikkel een Masterplan binnenstad met ideeën vanuit de inwoners, ondernemers, marktkooplui, verenigingen/stichtingen en bezoekers. Een totaalplan waar je kijkt naar de ontwikkelingsmogelijkheden en wat daarvoor nodig is. Belangrijk is dat de binnenstad bereikbaar is voor fietsers en voetgangers uit de omliggende wijken en dorpen. Actief beleid van de gemeente op leegstand en het verduurzamen van gebouwen verdient extra aandacht.

De basisvoorwaarden voor de binnenstad van Bergen op Zoom zijn er, maar hangen als los zand aan elkaar. Er moet meer verbinding komen tussen de verschillende plekken die de stad aantrekkelijker moeten maken voor toeristen, winkelend publiek en ondernemers.

Kijk eens bij andere gemeenten (bijv. Zutphen), waarom  is daar geen leegstand?. Vaak gaat het om aanpassingen van de stad die niet direct met winkelen zelf te maken hebben, maar bijvoorbeeld met veel groen. Uit onderzoek van Universiteit Wageningen blijkt dat groen ook bedrijven aantrekt. (Zie link onder 9)

SAMEN0164 is van mening dat er veel sneller dient te worden geacteerd naar een samenhangende binnenstad met de Grote Markt als centrum. Hiervoor dient een masterplan te worden opgesteld, waarin ook elementen, zoals toegankelijkheid, inrichting, afvalbeheer, verkeersveiligheid, woongenot en ondernemersklimaat zijn opgenomen. Vergunning technisch moet  flexibel om kunnen worden gegaan met de invulling van panden.

Er zijn veel verschillende partijen bezig met initiatieven voor de binnenstad. Breng deze bij elkaar. Omarm dat de gemeente niet of nauwelijks geld heeft om te investeren. Gebruik daardoor de tijd om een groot en veelomvattend plan te maken om de binnenstad nieuw leven in te blazen: een Masterplan binnenstad. Organiseer activiteiten voor jongeren en leer van hetgeen in Assen hiervoor is opgezet.

Ontwikkel het Masterplan binnenstad met ideeën vanuit de inwoners, ondernemers, marktkooplui, verenigingen/stichtingen en bezoekers. In eerste aanleg moet dit totaalplan opgesteld worden zonder te kijken naar financiën, zodat ideeën op voorhand niet worden gefrustreerd.

De onderstaande mogelijkheden moeten worden behandeld:

–          Bevorder de samenwerking met ondernemers, verenigingen, stichtingen en inwoners van de binnenstad.

–          Zorg als gemeente dat je van de ca. 300 ondernemers weet wat hen inspireert om in de binnenstad te ondernemen. Ondersteun hen daarbij en zorg dat ambtelijke regelingen hen niet dwarsbomen in de bedrijfsuitoefening. Kijk naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden door mee te denken en geef concreet aan wat wel kan.

–          Leg vast waarom ondernemers, die voor Bergen op Zoom willen kiezen, afhaken. Neem daar maatregelen op, tenzij je kan uitleggen dat deze ondernemers niet gewenst zijn.

–          Ondersteun een ondernemersvereniging, die maatwerk levert aan haar leden zodat het voor iedere ondernemer belangrijk is om daarvan lid te zijn.

–          Stimuleer een goed gevarieerd winkelaanbod van kleine boetiekjes of bijvoorbeeld ambachtswinkels met werkplaatsen. Meer ruimte dus voor de kleine zelfstandige in plaats van een winkelstraat met winkelketens en veel leegstand.

–          Revitaliseer de weekmarkt door ervoor te zorgen dat deze een trekpleister vormt voor niet alleen toeristen, maar ook voor eigen inwoners en inwoners van omliggende gemeenten. Gebruik marktkramen die aansluiten bij het historische karakter van de stad (Bolzano, Italië). Zorg dat de weekmarkt een versterkend effect heeft op de zittende winkeliers. Inrichting van themagerichte markten op pleinen kan hiervoor met de marktkooplui worden uitgewerkt. Zo behoeft gebruik van de grote markt ook afstemming met de horeca die daar is gevestigd.

–          Maak afspraken met de ondernemers in de binnenstad over de afvalverwijdering op de avonden van donderdag tot en met zondag. Zorg gezamenlijk dat de afvalbakken zijn geledigd en dat de gemeente voor de afvoer daarvan zorgt.

–          Wees alert dat zodra mogelijkheden voorbijkomen om de Gedempte Haven weer te openen daar werk van wordt gemaakt? Houdt ruimte om de randvoorwaarden in te kunnen vullen, zoals ruimte voor parkeren.

–          Verbindt het Havenkwartier met de binnenstad door de Westersingel te herinrichten met een kleine watergracht en bruggetje voor de gevangenpoort. Zorg dat vanaf de beoogde aanlegsteiger voor toeristenvaart vanuit de nieuwe Haven hiermee een toeristische wandelroute naar de binnenstad met groenvoorziening wordt gerealiseerd.

–          In het verlengde van het bovenstaande punt; verbindt het buitengebied met de binnenstad door meer en of verbeterde fiets- en wandelpaden. Rondom Bergen op Zoom ligt een bijzonder en divers natuurgebied, waarin mooie wandelroutes liggen.

–          Verfraai het park ‘Kiek in de Pot’. Kijk naar hoe een goede wandel- en fietsverbinding met de stad gemaakt kan worden. Uiteraard in combinatie met de herinrichting van de Westersingel. Sta een (ecologische) uitspanning op ‘Kiek in de Pot’ toe.

–          Parkeervoorzieningen voor fietser zijn essentieel in de binnenstad. Mensen worden nu ontmoedigd om met de fiets naar de binnenstad te komen. Zij kunnen hun dure elektrische fiets nergens veilig stallen.

–          Handhaving op het verkeersregime is essentieel om zich aangenaam te bewegen in de binnenstad. Zo dient er paal en perk te worden gesteld aan asociaal gebruik van het gemotoriseerde verkeer.

’t Ketrientje

De aanpassing van dit gebouw laat te lang op zich wachten. De eigenaar van het beoogde verpleeghuis met 240 zorgplaatsen doet er alles aan om het gebouw aan te laten sluiten op de historisch omgeving. Zij wil daarbij het middenterrein en de daarin gelegen kapel toegankelijk maken.  Daarnaast is er in het nieuwe plan ruimte voor een terras, een wintertuin en verschillende zorgunits. Doordat het gebied meer open komt te liggen ontstaat er een klein stadspark waar omwonenden en bezoekers naar toe kunnen. De gemeente dient hier al op voor te sorteren met de herinrichting van het Catharinaplein.

De gemeente Bergen op Zoom moet samen met omliggende gemeenten de inzet verhogen tegen de criminaliteit en drugsoverlast. Actiever beleid tegen verkeersoverlast en vrachtverkeer weren uit straten waar ze niet horen. Personen, bedrijven en instellingen die de veiligheid en de schoonheid van de stad schade toebrengen moeten worden gecorrigeerd. Kortom actiever beleid op overlast.

Veiligere stad.

Criminaliteit

Op verschillende plaatsen in onze gemeente is hiervan sprake. Als het nu gaat om schietincidenten, drugshandel, diefstallen dan wel vandalisme of agressieve taal op straat, dit veroorzaakt een bedreiging van het leven van mensen. De werkelijkheid is zodanig geëscaleerd dat hulpdiensten, handhaving en de politie daar persoonlijk mee te “dealen” hebben in de uitvoering van hun beroep. SAMEN0164 vindt dat niet alleen gehoor moet worden gegeven aan de geluiden uit de samenleving, maar dat dit samen met de omliggende gemeenten moet worden aangepakt. SAMEN0164 wil de komende raadsperiode hier de krachten voor gebundeld zien om hier op korte termijn een strategisch plan voor op te stellen en nog de komende raadsperiode tot tactische uitvoer te komen. Hier zullen alle domeinen zich voor in moeten zetten.

In ieder geval zal iedere melding direct moeten worden opgevolgd en de slachtoffers moeten op de hoogte worden gehouden over de resultaten.

Drugshandel

Drugshandel vindt plaats op straat. Of het nu gaat om distributiepunten of afhaalpunten, er zijn hotspots binnen onze gemeente. Deze plaatsen dienen met camera’s te worden voorzien, zodat concentratie van geweld wordt tegengegaan.

Daarnaast blijft het een op te lossen vraag hoe meldingen van vermoeden van drugshandel of drugsproductie kunnen worden gedaan zonder dat de melder ook maar ergens in het proces bekend wordt gemaakt.

Gezien de statistieken zou onze gemeente met een strategische positie langs de handelsroute aan de A4 vervuild moeten zijn met locaties waar drugs worden geproduceerd. Het aantal drugsdumpingen zouden dit kunnen staven.

Bergen op Zoom heeft de regiofunctie voor de opvang van dak- en thuislozen. Dit betekent dat de overlast van deze mensen is geconcentreerd in onze gemeente. Vooral in Bergen op Zoom. Overlast van dronkenschap, bedreigingen, diefstal en afval van drugsgebruik door deze groep moet worden aangepakt. Niet alleen de ouderen, maar zeker ook de kleine kinderen hebben hier last van. De dak- en thuislozen zullen moeten worden opgevangen in hun geboortestreek. De regiofunctie zal decentraal moeten worden uitgevoerd en niet centraal in Bergen op Zoom.

Momenteel ziet een inwoner van Bergen op Zoom om daklozen terug naar hun geboorteland of geboortestreek te begeleiden en bekostigt dit uit eigen middelen. Dit dient door de gemeente zelf te worden opgepakt in samenwerking met deze Samaritaan.

De maatschappelijke opvang van daklozen zal moeten worden verbeterd, zodat daklozen die voor problemen zorgen niet op straat worden gegooid met alle risico’s van dien. Wanneer dit niet lukt is het een idee om hier het Leger des Heils voor in te schakelen.

Tot dusver lukt het college het niet om de raad positief te informeren over de taak om dak- en thuislozen terug te begeleiden naar een enigszins “normaal” bestaan met een dak boven het hoofd.

Verkeersveiligheid

Om te beginnen moeten alle verkeerswegen veilig zijn ingericht en worden onderhouden. Dit geldt niet alleen voor voet- en fietspaden, maar ook voor autostraten. De gemeente dient hier een proactief beleid op te voeren en meldingen te zien als ondersteuning.

Daarnaast dient er te worden gehandhaafd op de verkeersregels. Camerabewaking kan hierbij niet worden gemist. Dit geldt met name voor het kwetsbare gebied in het centrum van de binnenstad. Hier geldt een verkeersregime waarin prioriteit wordt gegeven aan voetgangers, fietsers daarmee rekening dienen te houden en auto’s en bromfietsers/scooters alleen op bepaalde tijden zijn toegestaan. Daarnaast is camerabewaking ook van belang voor verkeerd geparkeerde auto’s die de bereikbaarheid van hulpdiensten bemoeilijken of belemmeren. Tevens wil je vrachtverkeer weren dat in het centrum geen bestemming heeft en dan ook niets heeft te zoeken op de centrumring. Hierbij dient ook in de nabije toekomst te worden gestuurd op het gebruik van elektrische vervoermiddelen en kleinere vrachtwagens in het hart van de binnenstad.

Ook zal in alle woonkernen de 30-kilometer-zones moeten worden ingevoerd. Denk aan de straten in het havenkwartier. De doorgaande wegen zullen wel 50-kilometer-straten zijn, omdat de hulpdiensten snel ter plaatse moeten kunnen zijn.

Pas meer camerabewaking toe. Het geheel overziend is uitbreiding van handhaving gewenst. Echter doordat we te maken hebben met een tekort aan formatie is uitbreiding van camerabewaking de oplossing. Dit werkt niet alleen preventief, maar ondersteunt een efficiëntere werkwijze en beboeting kan zonder risico voor handhavers worden uitgevoerd. Voer wel een meld-mogelijkheid in voor situaties waar handhaving voor nodig is. Dit kan ingericht worden zoals de BuitenBeter-app.

Van iedere zittende ondernemer moeten we weten wat hen drijft om zich in Bergen op Zoom te vestigen. En van potentiële nieuwe ondernemers weten we waarom zij kiezen of waarom zij niet kiezen voor Bergen op Zoom. De gemeente stelt haar beleid hierop af ten behoeve van een zo optimaal mogelijke facilitering.

De gemeente onderhoudt de relatie met gevestigde bedrijven en stimuleert vestigen van nieuwe ondernemingen.

Belangrijke vragen zijn:

–        Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Bergen op Zoom een goed vestigingsklimaat heeft voor ondernemers?

–        In welke mate zijn bedrijven- en industrieterreinen inpasbaar binnen onze gemeente?

–        Wat voor soort bedrijven sluiten aan op de mogelijkheden die wij als gemeente hebben?

–        Welke soort werkgelegenheid willen wij stimuleren binnen onze gemeente en hoe past dat binnen de gezamenlijke inspanning van de Brabantse Wal gemeenten in het gebied Westelijk Noord-Brabant?

–        Hoe kunnen we het percentage vergroten van onze inwoners dat bij de in onze gemeente gevestigde ondernemingen werkzaam is?

–        Hoe kunnen we het vestigingsklimaat voor de huidige ondernemers verbeteren?

We beginnen met de laatste vraag, want dat zijn in ieder geval de bedrijven die we binnen onze gemeente hebben. De andere vragen zijn toekomstmuziek en dat is niet de muziek waar wij goed in zijn. En dat moeten we wel leren en lering trekken uit het verleden.

Hoe kunnen we het percentage vergroten van onze inwoners dat bij de in onze gemeente gevestigde ondernemingen werkzaam is? Enerzijds zullen we een gemeente moeten zijn met een woon- en leefklimaat dat werknemers verleidt om in onze gemeente te willen wonen. Anderzijds is inzicht nodig in het opleidingsniveau waaraan de in onze gemeente gevestigde bedrijven behoefte hebben. Door als verbindingsorgaan tussen het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs te opereren krijgen we daar inzicht in. Wanneer wij kans zien binnen onze gemeente een uitmuntende MBO te hebben, is er ook de kans dat de felbegeerde HBO komt. De Hotelschool Bergen op Zoom van Curio is hier een goed voorbeeld van.

In welke mate zijn bedrijven- en industrieterreinen inpasbaar binnen onze gemeente?

Omdat grond schaars is en met name schone grond is het belangrijk een masterplan te hebben van de gemeente-plattegrond waarop de bestemmingen worden ingevuld. Wonen, bedrijvigheid, natuur, vrijetijdsbesteding en infrastructuur zijn daarin de zaken waarin we keuzes moeten maken, gebaseerd op wat we als gemeente willen zijn? Tot dusver wordt er veel gepraat over alleen de Auvergnepolder. En spreekt men zich tegen met de constatering dat dit hoogwaardige landbouwgrond is. Invulling van o.a. deze polder moet blijken uit de invulling va het masterplan. SAMEN0164 vindt dat aan zo’n masterplan de komende raadsperiode invulling moet zijn gegeven.  Intussen zullen de al bestaande en braakliggende bedrijventerreinen optimaal worden ingevuld. Vooruitlopend op de uitkomsten van het masterplan kan over de Auvergnepolder het volgende worden gezegd. Deze polder bestaat uit hoogwaardige landbouwgrond en ligt direct aan het natuurgebied gelegen op de Prinsesseplaat. Het omvat het lange water, een begin van het vaarwater van de oude turfroute richting Rotterdam. Wellicht kan uit het masterplan resulteren dat hier hightech en ecologische bedrijvigheid kan worden ontwikkeld. Alleen al omdat de verkeersafwikkeling in dit gebied beperkt is, is een distributiecentrum hier niet gewenst.

Welke soort werkgelegenheid willen wij stimuleren binnen onze gemeente en hoe past dat binnen de gezamenlijke inspanning van de Brabantse Wal gemeenten in het gebied Westelijk Noord-Brabant? Gezien het feit dat het gemiddeld inkomensniveau in onze gemeente laag is, verdienen bedrijven die een hoger opleidingsniveau nodig hebben de voorkeur. Echter zullen deze mensen moeten worden verleid om binnen onze gemeente te willen wonen. Daarnaast moeten we bedrijvigheid koesteren waar we goed in zijn. Een voorbeeld is de logistieke branche, die ook voor veel werkgelegenheid zorgt. De ster van Lepelstraat, direct gelegen aan de A4, is daarvoor een unieke locatie en waarvoor de verkeersafwikkeling goed is te regelen. Dit is voor een bedrijf als DHL een prima locatie.

SAMEN0164 vindt de vrijetijdseconomie een van de belangrijkste groeisectoren die voor Bergen op Zoom en omstreken grote mogelijkheden biedt. Alle ambities sluiten hierop aan. En zeker zo belangrijk is dat jongeren hier al tijdens hun middelbare schoolwerkzaamheden kunnen verrichten en dit kunnen blijven doen tijdens hun vervolgopleidingen. Er zullen door de gemeente wel de nodige randvoorwaarden moet worden ingevuld. Denk aan de kwaliteit van het zwemwater in de Binnenschelde, de toegankelijkheid van de nieuwe haven voor riviercruiseschepen, de ontwikkeling van vakantieparken en het hotel in het poortgebied. Ook het verplaatsen van de jachthaven naar de werkhaven op de Molenplaat met aan de noordelijke kant huizenbouw aan het water betekent een enorme impuls.

De komende vier jaar zal hier een duidelijk plan voor moeten worden ontwikkeld gericht op de lange termijn. Daarbij zal nauw moeten worden samengewerkt met de gemeente Tholen om Rijkswaterstaat zover te krijgen dat zij de capaciteit van de Bergse diepsluis gaat vergroten.

Belangrijk is het stroomlijnen van de ambtelijke procedures rondom gemeentelijke vergunningen en de slagvaardigheid van de gemeenteraad als het gaat om bestemmingsplannen moet verbeteren.

Huisvesting zal primair gericht moeten zijn op mensen die hun betrokkenheid hebben binnen onze gemeente. Daarbij dient de nadruk te liggen op starterswoningen. Bij nieuwbouw moet men voorkomen dat over tien jaar er weer een woningoverschot heerst. Bergen op Zoom moet daarom een hoge kwaliteit van wonen bieden. Want duurzaam is niet enkel CO2 neutraal. Daarbij krijgt Lepelstraat speciale aandacht om het aantal inwoners te vergroten, zodat meer voorzieningen, zoals een supermarkt, worden aangetrokken.

Nederland bevindt zich momenteel in een woningcrisis. Dit betreft niet alleen het tekort aan woningen, maar ook de staat van onderhoud van huurwoningen veroorzaakt door het feit dat woningcorporaties de afgelopen jaren een verhuurderheffing werd opgelegd. Het ziet eruit dat dit laatste wordt opgeheven, zodat achterstallig onderhoud kan worden ingelopen en de duurzaamheidsopgave kan worden ingevuld.

Blijft dat de woningcrisis problemen veroorzaakt. Jongvolwassenen die noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen, jonge gezinnen die geen kans maken op de woningmarkt, gescheiden mensen die op straat belanden en woningsplitsing met hoge huren die als gevolg daarvan leidt tot verhoogde doorstroom. Dit laatste gaat ten koste van de sociale cohesie in de woonwijk en veroorzaakt ook extra parkeerdruk.

De woningcrisis is met name ontstaan doordat het aantal inwoners in Nederland is toegenomen. Verduurzaming heeft in de sociale woningbouw geleid tot vermindering van woningen. Asielzoekers en arbeidsmigranten leggen een extra beslag op de beschikbare woningen. Daarnaast wordt ook van zorgbehoevende ouderen dat zij in hun huis moeten blijven wonen.

Deze ontwikkelingen maken het voor jongvolwassenen moeilijk om in onze gemeente op zichzelf te gaan wonen. Vooral de huisvesting van deze doelgroep zal prioriteit moeten hebben in de woningopgave van onze gemeente voor staat. Daarbij zal er een evenwichtig woningaanbod moeten worden ontwikkeld voor alle segmenten. Let op! Ook voor het hogere segment, want door de huizenprijsontwikkeling in de randstad liggen hier kansen. Wat betreft het lagere huursegment moet er wel een achterstand worden ingelopen. De huidige situatie geeft wel de nodige druk op de mensen in de sociale huisvesting.

Huisvesting zal primair gericht moeten zijn op mensen die hun betrokkenheid hebben binnen onze gemeente. Huisvesting van arbeidsmigranten is dan ook niet acceptabel als deze mensen niet binnen onze gemeente werkzaam zijn. De nadruk dient dan ook te liggen op starterswoningen.

De oplossing voor het tekort aan woningen is uiteraard woningbouw. Echter dat geldt voor vele gemeentes in onze regio. Daarbij dient men wel te beseffen dat we over tien jaar het risico lopen dat huizen amper verkocht worden door een woningoverschot. De huizenprijzen zullen net als in 2008 kelderen met alle gevolgen van dien. Bergen op Zoom zal een dermate hoge kwaliteit van wonen moeten bieden dat we daar over 15 jaar geen last van hebben.

SAMEN0164 vindt dat de gemeente Bergen op Zoom een omgeving moet zijn waar je graag wil wonen onder wat voor huisvestingklimaat dan ook. Een veilige, schone, gezonde en groene woonomgeving, veilige en goed begaanbare voetpaden en wegen voor fietsers en motorrijtuigen, goede verbindingen met de Randstad, Antwerpen en Zeeland en zeker verbindingen ontstaan op gebeid van cultuur en sport zullen voorwaarden zijn die goed moeten zijn ingevuld om dat voor elkaar te krijgen.

Aandachtspunt is dat de kans om van Lepelstraat een volwaardige woongemeenschap te maken, waarin voorzieningen zoals een supermarkt weer levensvatbaar zijn, moet worden aangegrepen. Anders lopen we het risico dat wanneer de woningmarkt terugloopt dit mooie dorp leegloopt. Actueel is dat de verbindingswegen met Halsteren sterk moeten worden verbeterd. En dat niet alleen voor het autoverkeer, maar zeker ook voor de voetgangers.

Met de beperkte financiële ruimte moet de gemeente ambitieuze doelen stellen. Meer groen in de stad. Elektrisch openbaar vervoer. Start/ondersteun nieuwe initiatieven zoals slimme laadpleinen, kleinschalige waterstoffabriek en zonneparken. Bevorderen circulaire economie binnen de gemeente. Verschillende onderzoeken tonen een sterke verband tussen groenvoorziening in de leefomgeving met welzijn en zelfs fysieke gezondheid. Een gezonde en leefbare stedelijke omgeving trekt niet alleen bezoekers en ondersteunt (duurzame) economische groei, maar bevordert ook de sociale binding.

De klimaatvraagstukken die voorliggen zijn zo groot dat de Gemeente dit niet alleen kan. Ze zal moeten samenwerken met haar inwoners, de bedrijven, instellingen en andere overheden. SAMEN0164 wil niet alleen het beleid vanuit de gemeente vormgeven maar ook een handreiking naar de samenleving maken.

Als het gaat om een duurzame economie richting de toekomst moet het daarom ook gaan over de brede welvaart. Bij iedere afweging die de gemeente maakt, en niet alleen als het gaat om beleid of investeringen in natuur en milieu, zorgt de gemeente dat alle bevolkingsgroepen meedoen. SAMEN0164 wil dat het beleid rechtvaardig is en de inspraak wordt versterkt. Daardoor wordt iedereen betrokken in de toekomst van Bergen op Zoom. We doen het samen!

Bevorderen circulaire economie binnen de gemeente door het terugbrengen van gebruikte materiaalstromen in de verschillende productketens:

 • Evalueer het restafval-beleid van Bergen op Zoom. Daarbij horen de uitgangspunten terugdringen van hoeveelheid restafval en de vervuiler betaald zonder dat de regeling onnodig ingewikkeld wordt voor burgers. De hoeveelheid restafval per kg per inwoner is in Bergen op Zoom twee keer zo hoog als in gemeenten aan de oostzijde van Brabant. Wat doen zij dan beter? (VNG-rapportage: De Staat van de Gemeenten 2017)
 • Werk samen met boeren over hoe Bergen op Zoom meer richting en ondersteuning kan bieden aan circulaire landbouw.
 • Eén van de principes van de Circulaire Economie is dat we voortaan energie opwekken uit duurzame hernieuwbare bronnen. Groene waterstof kan hierbij een belangrijke rol spelen. Het Europese subsidieprogramma REACT ondersteunt innovaties waarbij de nadruk ligt op verduurzaming. Met een kleinschalige waterstoffabriek kunnen bedrijven de schadelijke uitstoot beperken en wordt de energietransitie een stuk eenvoudiger.

Groenvoorziening

Verschillende onderzoeken tonen een sterke verband tussen groenvoorziening in de leefomgeving met welzijn en zelfs fysieke gezondheid. Een gezonde en leefbare stedelijke omgeving trekt niet alleen bezoekers en ondersteunt (duurzame) economische groei, maar bevordert ook de sociale harmonie:

 • Ontwikkel een lange termijnvisie op groenvoorziening en onderhoud. Er zijn nog vele groene en duurzame kansen binnen de gemeente te realiseren. Dit hoeft naar verhouding niet veel te kosten en levert veel op voor nu en later.https://www.wur.nl/nl/show-longread/zeven-redenen-om-te-investeren-in-een-groene-stad.htm
 • Creëer kleine intieme groene pleintjes. Het koelt de stad af en helpt regenwater beter afvoeren. Groen verbetert het milieu, zorgt voor minder luchtvervuiling, waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt de stad in warme perioden. Groenstroken, parken en bomen koelen niet alleen haar eigen gebied maar ook het omliggende gebied. https://wur.on.worldcat.org/search/detail/1012519664?queryString=groen%20voor%20klimaat
 • Meer groen en minder steen. Denk bijvoorbeeld aan de geveltuintjes in de Engelsestraat. Ga samen met ondernemers en eigenaren aan de slag en stimuleer dit actief in de straten van Bergen op Zoom. https://docplayer.nl/6226851-Groene-gevels-minder-grijs-meer-groen.html https://www.antwerpen.be/info/592c1462ca69bc2e28726f39/tentoonstelling-minder-grijs-meer-groen
 • Omring de bedrijventerreinen veel meer met groen. Onderzoek de mogelijkheden of er binnen het industrieterrein ruimten zijn, ter grootte van een tennisveld, om een ‘tiny forst’ in te richten.
 • Richt braakliggende terreinen, zoals de voormalige brandweerkazerne, tijdelijk in met groen.
 • Maak een plan tot herstel van de biodiversiteit en pracht van het buitengebied. Vervang prikkeldraad door vlechtwerk zodat er heggen overheen kunnen groeien. Werk daarvoor samen met boeren en maak daarover afspraken voor de aanleg, onderhoud én vergoeding. Het wordt in verschillende gemeenten in Nederland met succes toegepast. Verwerk dit in de bredere visie inrichting openbare ruimte.

Klimaatneutraal

Maak de gemeente, binnen de financiële mogelijkheden die ze heeft, trapsgewijs klimaatneutraal. Dit gaat om de gemeente en om de diensten die voor of namens de gemeente worden aangeboden:

 • Stel een beleidskader op voor de energietransitie met duidelijk meetbare mijlpalen.
 • Voor deze beleidskader moet de gemeenteraad de doelstelling formuleren wanneer ze energieneutraal is. In kaart moet worden gebracht hoeveel daken geschikt zijn om zonnepanelen aan te leggen en vervolgens wat de restopgave is wat dan vanuit zonneparken moet komen. Deze opgave is het vertrekpunt voor de energietransitie.
 • Ondersteun/Initieer initiatieven voor zonneparken zolang ze in de bredere visie op de inrichting van de openbare ruimte past. Sta als gemeente borg dat deze initiatieven, zoals STEB, voor haar deelnemers/omwonende transparant en controleerbaar zijn. Zodat het voor deelnemers inzichtelijk is hoe de verschillende geldstromen voor een dergelijk project lopen.
 • Sluit je aan bij andere gemeente in de regio voor een regionale aanpak om van elkaar te leren en kosten te besparen.
 • Pas planmatig isolerende maatregelen toe op het vastgoed zoals het gemeentehuis, sportvoorzieningen zoals sportlokalen en sportcentra.
 • Bij de nieuwe aanbesteding voor stadsvervoer (concessie loopt af in 2025) moeten voorwaarden worden gesteld over elektrisch openbaar vervoer.
 • Vervang het wagenpark van de gemeente, wanneer ze aan vernieuwing toe is met elektrische voertuigen. Bekijk of hierover samen met omliggende gemeenten afspraken over kunnen worden gemaakt.
 • Gemeente Bergen op Zoom moet zich aansluiten bij het experiment met zogenoemde slimme laad-pleinen die in tientallen gemeenten plaatsvinden. Op die plekken staan laadpunten voor elektrische auto’s bij elkaar, waarbij gekeken wordt hoe duurzaam opgewekte energie optimaal kan worden ingezet. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar bespaart ook kosten en ontlast het elektriciteitsnet. https://nos.nl/artikel/2411008-experimenten-met-slimme-laadpleinen-voor-elektrische-auto-s-nog-niet-eerder-vertoond
 • Stimuleer thuiswerken en duurzaam rijden onder het personeel.

SAMEN0164 wil cultuur en sport stimuleren, omdat dit voor de sociale cohesie en vitaliteit van de samenleving van belang is. De middelen dienen efficiënt te worden besteed om het betaalbaar te houden. Zuinig zijn op wat we hebben en ruimte maken voor nieuwe inzichten en initiatieven. Voorbeeld: cultuurdragers zoals de Stichting Vastenavend/Bouwclubs verzelfstandigen en de gemeente heeft daarbij een ondersteunende in plaats van een leidende rol. Het CKB en sportverenigingen moeten toegankelijk en betaalbaar blijven voor jongeren.

Waarden die onze samenleving binden

Cultuur en sport zijn belangrijke gebieden waar mensen elkaar kunnen vinden. SAMEN0164 vindt het stimuleren van cultuur zeer belangrijk. Cultuur bindt ons door alle lagen van de samenleving heen. De middelen die we daarvoor beschikbaar hebben dienen meer dan ooit efficiënt te worden besteed. Enerzijds moeten we zuinig zijn op cultuur en anderzijds moeten we ruimte maken voor nieuwe inzichten en initiatieven om daarvoor zorg te dragen.

Cultuurdragers zoals de Stichting Vastenavend/Bouwclubs dienen te worden verzelfstandigd. Hierin dient de gemeente geen leidende maar een ondersteunende rol te hebben. Dit is een van de cultuurdragers waarvan helder kan worden gemaakt welke betekenis dit heeft voor de samenleving en daarin mag zeker ook het economische belang worden meegenomen. Dit geldt ook voor andere culturele activiteiten georganiseerd door BOV, stichting Sint-Nicolaas, Maria Ommegang, CKB, Jazz-weekend, enz. Maar de Krabbenfoor is van historische betekenis. Hier liggen kansen om verbinding te leggen met de jaarmarkten, waarmee Bergen op Zoom zich destijds heeft ontwikkeld tot handelscentrum.

Het Markiezenhof is een parel gevestigd te Bergen op Zoom in onze Provincie Noord-Brabant. Die samen met de Sint-Gertrudiskerk, het stadhuis, de Lievevrouwepoort, de Maagd en het CKB de monumentale cultuurdragers vormen van onze gemeente. Deze historische panden verdienen de inspanning om maatschappelijk te worden geëxploiteerd, zodat zij worden behouden en zodat zij hun culturele functie blijven vervullen. Het CKB moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor met name onze jongeren. Het culturele leven van muziek, dans en spel grijpt zo in elkaar met de creatieve activiteiten die van Bergen op Zoom een bijzondere stad maken.

Daarnaast moet hier eindelijk een begin worden gemaakt voor vestiging van een mbo-kleinkunstacademie, die moet uitgroeien tot hbo-niveau. Op dit gebied ligt een witte vlek in Zuidwest Nederland.

Daarnaast is het van belang om initiatieven op het gebied van vrijetijdsbesteding van jongeren te omarmen/stimuleren/mogelijk te maken. Voorbeeld is het uitbreiden van recreatie op het gebied van watersport in de Binnenschelde. Ook onze zwembaden dienen professioneler te worden uitgeoefend, zodat zij financieel levensvatbaar worden en hun maatschappelijke functie volwaardig vervullen. Het geheel van bedrijfsactiviteiten moet worden doorontwikkeld zodat dit bedrijf weerbaar wordt wanneer de omstandigheden veranderen. Zo dient nauwer te worden samengewerkt met zowel de zwemvereniging als de waterpolovereniging om een volwaardige partner te worden op wedstrijdgebied. Dit betreft zowel het competitieve gebied als het evenementen gebeuren.

Onze gemeente is rijk aan sportparken en herinrichting daarvan is nodig om deze betaalbaar te houden. Bij veranderingen dient nauw te worden samengewerkt met de verenigingen. Behoud van identiteit van de individuele verenigingen is daarbij een belangrijk thema. Daarnaast dient ook hier goed te worden geluisterd naar de ideeën van de verschillende besturen.

Om schaalvoordeel te behalen in zowel onderhoudskosten van gebouwen en terreinen als de exploitatiekosten van de sportactiviteiten moet samenwerking worden gezocht met andere gemeenten.

Vooruitlopend op de sportverenigingen zijn faciliteiten zoals een stadsspeeltuin en een midgetgolfbaan van belang. Deze moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

De vele kleine speeltuintjes moeten met de omwonenden worden geëvalueerd op hun functie. Algemeen kan worden gesteld dat deze speeltuintjes moeten worden ingericht voor alle leeftijdscategorieën van zeg maar 3 tot 15 jaar.

Ingeklemd tussen het Schelderijnkanaal en de A4 is de beschikbare grond schaars. Er moet een goede mix gevonden worden tussen de verschillende belangen. Woningbouw en economische ontwikkeling hebben een hoge prioriteit, maar mogen niet ten koste gaan van het leefklimaat, de leefomgeving (o.a. beschermd stadgezicht, voldoende groen en een toegankelijk netwerk van wandel- en fietspaden).  Een goede inrichting van de openbare ruimte is een voorwaarde voor het veilig en aangenaam gebruik ervan.

Ingeklemd tussen de Schelde en de A4 is de beschikbare grond binnen onze gemeente. Bergen op Zoom zal een goede mix tussen de verschillende belangen moeten vinden. Woningbouw heeft een hoge prioriteit maar mag niet ten koste gaan van de leefomgeving. Te denken valt aan het beschermd stadsgezicht van het centrumgebied en de noodzaak van voldoende groen in en rond de stad. Een goede inrichting van de openbare ruimte is daarnaast ook een voorwaarde voor het veilig en aangenaam daarvan kunnen gebruiken. Bergen op Zoom zal dan ook keuzes moeten maken. Daarbij is regionaal overleg cruciaal.

Inzet van bedrijventerreinen zal moeten worden geoptimaliseerd en grond voor natuur & recreatie zal dienstbaar moeten zijn aan het woongenot en leefomstandigheden.

Fietsers

De infrastructuur voor voetgangers en fietsers dient als fundament voor de toegankelijkheid van onze gemeente. Voet-, wandel- en fietspaden moeten daarom goed worden onderhouden en veilig zijn voor haar gebruikers. Daarbij zijn zij van toeristische waarde.

Zebrapaden moeten de toegang bij alle basisscholen veiliger maken en hebben tegelijkertijd een educatieve functie. Overzichtelijke oversteekpunten in de centrumring van de binnenstad en de dorpsstraten.

De diverse dorpen rond Bergen op Zoom moeten door middel van veilige fietspaden de verbinding met elkaar verbeteren. Goede infrastructuur voor fietsers tussen Lepelstraat, Halsteren, De Plaat, Tholen, Woensdrecht, Huijbergen, Wouw, Moerstraten, Steenbergen en de binnenstad van Bergen op Zoom is een aanwinst voor de recreatieve sector en de schoolgaande jeugd.

Als gevolg van de wijziging in de bus routes hebben we te maken met het feit dat de looproutes vanuit de wijk naar de bushaltes onveilig zijn. Daarnaast zijn er te weinig fietsenrekken ofwel nietjes geplaatst. Laat staan dat deze overkapt zijn. Wat dit betreft hebben de fietsenrekken aan de kant van de stationsstraat de grootste prioriteit. Bij binnenkomst van de stad met de trein ziet dit er voor schandaal uit. Dit moet worden verbeterd.

Voor het fietspad in ‘t Laag dient naar alternatieve opties gekeken worden. Een andere route dan het huidige voorgenomen pad over het natte natuurgebied, is de aansluiting op de bestaande landweg. Ook drukt dit de aanlegkosten. Voor de verharding moet gekeken worden naar het zogeheten ‘Achterhoeks Padvast’. Het is een natuurlijk materiaal dat Brabants Landschap overal toepast.

Aantrekkelijk en regulerend parkeerbeleid voor zowel auto als fiets.

Jachthaven

De huidige jachthaven ligt verdrukt in de “Nieuwe Haven en manoeuvres door de beroepsvaart maken de plaats extra ongunstig. Ten behoeve van de aanleg van de Oesterdam is er op de Molenplaat een werkhaven aangelegd. Deze is gelegen aan de noordkant, maar aan deze zijde ligt ook natuurgebied. SAMEN0164 ziet de oplossing voor de jachthaven aan de noordkant van de Molenplaat en woningbouw gelegen aan het water. De bestaande haven upgraden of een haven in de oude binnenstad zijn geen haalbare opties. De nieuw in te richten jachthaven geeft een impuls aan zowel het bedrijfsleven als het woonplezier voor de gemeente Bergen op Zoom. Belangrijk is dat de capaciteit van de Bergse diepsluis wordt vergroot. Om drogredenen (onmogelijk maken gebruik beroepsvaart) is dit zo aangelegd, terwijl zowel Bergen op Zoom als Tholen daarmee in belangrijke mate zijn afgesloten van de Oosterschelde. SAMEN0164 vindt dit tot op de dag van vandaag onacceptabel. We zullen samen met de gemeente Tholen moeten optrekken om ervoor te zorgen dat Rijkswaterstaat dit herstelt.

De huidige bestemming van de noordkant van de Molenplaat is natuurgebied. Deze bestemming moet worden omgezet in overleg met Brabants landschap en de natuurverenigingen. Zo kunnen wij aanbieden om de windmolens gelegen aan de Princesseplaat weg te laten halen en in de Auvergnepolder alleen natuurvriendelijke bedrijvigheid toe te staan.

Natuur

Maak verbinding tussen de verschillende natuurgebieden door het gebruik van ecoducten voor dieren, wandelaars, fietsers en ruiters. Door samenwerking te zoeken met andere gemeenten aan de Brabantse Wal, Brabants landschap en andere betrokkenen ontstaat er de mogelijkheid om de zeer diverse natuurgebieden die Bergen op Zoom en haar omliggende gemeenten rijk is met elkaar te verbinden.

Zowel voor de fauna als ook voor de recreanten ontstaat de mogelijkheid om ongestoord zich van het ene natuurgebied naar het andere te kunnen verplaatsen. Bijvoorbeeld De Blaffert verbinden met de overkant.

https://wur.on.worldcat.org/oclc/1156568327

De Prinsesseplaat is een kostbaar natuurgebied gelegen aan het zuidelijk deel van de Auvergnepolder. Buitendijks zou het een verrijking zijn om daarlangs een fietspad te hebben. In het verleden is gebleken dat het Waterschap genegen is om dijkovergangen te faciliteren en over bekostiging daarvan kunnen afspraken worden gemaakt. Het gemeentebestuur dient hier wel het voortouw te nemen en o.a. de initiatiefgroep “fietspad Auvergnepolder” daarin mee te nemen. Het watersnoodmonument krijgt daarmee de plaats die het verdient. Dit fietspad gaat de aansluiting krijgen op het fietspad op het eiland Tholen, dat bekend staat als het rondje Tholen.

Tennet

De verwachting is dat het elektrische verdeelstation van Tennet bij het Schelde-Rijnkanaal komt, zodat vanuit deze locatie een ondergrondse kabel kan worden getrokken richting Schouwen Duiveland. Het stadsbestuur zal op moeten komen voor de belangen van onze inwoners. Dit betekent dat ook op onze grond geen elektriciteitsmasten worden geplaatst en dus de leidingen onder de grond moeten worden gelegd. De mogelijkheid of er masten weggehaald kunnen worden moet daarbij worden meegenomen. Om het verdeelstation kunnen dan populieren worden geplant, die het geheel eruit laten zien als een fruitboomgaard. En dit past in het landschap. Aandachtspunt is dat geluiddempende maatregelen worden getroffen en dat de inwoners uit Lepelstraat worden gecompenseerd door Tennet voor planschade.

Woongenot gaat over de mate waarin je kan genieten van de plek waar je woont en die je je thuis kan noemen. Eigenlijk is het een containerbegrip over alles waarover hiervoor is gesproken. Het gaat om meer dan alleen een dak boven je hoofd. Woongenot is een primaire levensbehoefte en is bepalend voor de kwaliteit van jouw leven. Het gaat om de betaalbaarheid, veiligheid, vervuiling en de sociale cohesie van de buurt waarin je woont. Ga in gesprek met de bewoners en breng per wijk in kaart wat er verbeterd kan worden aan de leefomgeving. Is het meer groen? Tegengaan van leegstand? Criminaliteit? Vervuiling? Overlast?

Woongenot gaat over de mate waarin je kan genieten van de plek waar je woont en die je je thuis kan noemen. Het gaat om meer dan alleen een dak boven je hoofd. Woongenot is een primaire levensbehoefte en is bepalend voor de kwaliteit van jouw leven. Het gaat om de betaalbaarheid van huur- en koopwoningen en de omgeving waarin ze staat. De veiligheid, vervuiling, de schone lucht en de sociale cohesie van de buurt waarin je woont.

Voorkom leegstand en ga actief op zoek naar bestemming voor gebouwen die lang leegstaan. Ga op zoek naar alternatieve bestemmingen. Voorkom verloedering en verrommeling van de publieke ruimte. Onder het punt woningbouw is al aandacht gegeven aan het feit dat er sprake is van een huisvestingscrisis. Betaalbare woningen zijn bijna niet te vinden, mede door verduurzaming zijn het aantal huurwoningen in deze klasse afgenomen. In Bergen op Zoom moeten er meer betaalbare woningen komen voor alle sociale klassen. Dit kan worden opgelost met door herbestemming van leegstaande panden.

In de gemeente draait het om mensen. Het woongenot van mensen is heel belangrijk en de gemeente kan daar een grote rol in spelen door bijvoorbeeld goed onderhoud van groen in de woonomgeving. Realiseer voldoende speelruimte voor kinderen en houdt deze in stand. Maar ook wanneer problemen zich voordoen, moet er tijdig gehoor worden gegeven wanneer daar meldingen van zijn. Zeker zo belangrijk is een betrouwbare opvolging in communicatie en handelen.

Criminaliteit, verkeersonveiligheid, bedreigingen op straat en het afsteken van vuurwerk buiten de periode om zorgen ervoor dat het woongenot wordt aangetast. Denk daarbij ook aan verwarde mensen die in de wijk wonen en op afstand begeleiding krijgen.

Wat betreft vuurwerk vindt SAMEN0164 het niet alleen van belang om vuurwerkvrije zones te rondom natuurgebieden te hanteren, maar dat dit ook moet worden geregeld rondom woongebieden waar de meeste ouderen wonen. Op de langere termijn is een algeheel vuurwerkverbod gewenst, waarbij de gemeente zelf vuurwerk afsteekt op bv een ponton op de Binnenschelde.

In de woonwijken moet een maximale snelheid van 30km gelden, zodat het voor voetgangers en tweewielers aangenaam verplaatsen wordt. De belangrijke ontsluitingswegen kunnen hiervan worden uitgezonderd wanneer dit in het belang is van hulpdiensten. Dit geldt voor bv de Markiezaatsweg. 30 km binnen de bebouwde kom is de nieuwe norm.

Weer actief vrachtwagens uit woonwijken, de binnenstad en de centrumring. Er gebeuren te veel ongelukken en ook panden worden beschadigd.

Het komt te veel voor dat snelheidsoverschrijdingen van meer dan dat 50 km per uur voorkomen. Dit ondermijnt het woongenot en hierop handhaving dringend gewenst. Ook het toelaten van wildparkeren geeft een ongemakkelijk gevoel.

Wijken

Ga in gesprek met de bewoners en breng per wijk in kaart wat er verbeterd kan worden aan de leefomgeving. Gaat het om leegstand, verloedering, verkeer of illegale vuilstort. En bespreek of burgerinitiatieven mogelijk zijn. De gemeente kan niet alles zelf doen of alles oplossen.